Jubileum Ernesta Zmetáka

Miesto: Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch

Dňa 12. januára 2019 uplynie 100 rokov od narodenia Ernesta Zmetáka (1919 – 2004), rodáka z Nových Zámkov, zakladateľa a donátora Galérie umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch, významného predstaviteľa slovenského moderného umenia. Zároveň galéria oslavuje 40. výročie svojho vzniku. V znamení jubilea pripravuje uvedené výstavy: Talianska grafika II., ktorá prezentuje zberateľskú činnosť Ernesta Zmetáka a Danice Zmetákovej, Študentské roky Ernesta Zmetáka, zamerané na ranú tvorbu umelca, a Prírastky galérie, ktorá predstaví zbierkotvornú činnosť inštitúcie. Výstavy sú poctou zakladateľovi galérie a všestrannému umelcovi  Ernestovi Zmetákovi.   

Ernest Zmeták sa narodil 12. januára v roku 1919 v Nových Zámkoch. Výtvarné základy získal na súkromnej škole Károlya Harmosa v Komárne (1936 – 1937). Študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Budapešti (1938 – 1943). Jeho nazeranie zásadne ovplyvnil Vilmos Aba-Novák. Po smrti umelca študoval u Istvána Szőnyiho a Bélu Kontulya. V roku 1943 sa vrátil na Slovensko, pôsobil ako grafik v Martine, potom pokračoval v štúdiách v Bratislave na oddelení kreslenia a maľovania na SVŠT u Gustáva Mallého, Maxa Schurmanna a Alojza Struhára. Venoval sa grafike, ktorú obohatil originálnym výtvarným videním. Bol spoluzakladateľom Spolku umelcov a priateľov grafiky (1946). V roku 1947 prvýkrát navštívil Taliansko, krajinu ktorá sa stala pre neho inšpiráciou na celý život. V rokoch 1949 – 1952 bol asistentom Ľudovíta Fullu na oddelení monumentálneho maliarstva na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Následne pôsobil v slobodnom povolaní. V maľbe zostal verný tradičným žánrom. Maľoval svojim nezameniteľným štýlom vyznačujúcim sa dôkladnou kresbou, monumentálnou štylizáciou, pevnou výstavbou a svojráznou farebnosťou. Vytvoril monumentálne diela v mozaike, ktoré nemajú obdobu na Slovensku (kostol Navštívenia Panny Márie v Rabči (1953), tympanón Primaciálneho paláca v Bratislave (1959), Plaváreň v Banskej Štiavnici (1964), kostol v Lendaku (1969 – 1975).

Významná bola jeho grafická a ilustrátorská tvorba, ktorá patrí do klenotnice slovenskej modernej grafiky.

Samostatnú kapitolu tvorí mimoriadne fundovaná zberateľská činnosť umelca. Na základe spoločného daru Ernesta Zmetáka a jeho manželky Danice Zmetákovej vznikla galéria v roku 1979 v jeho rodnom meste.

Ernest Zmeták získal viacero ocenení: cenu na XXIX. Bienále v Benátkach udelenú Medzinárodným inštitútom liturgického umenia za farebný drevorez Útek do Egypta (1958), cenu mesta Bratislavy za mozaiku v tympanóne Primaciálneho paláca v Bratislave (1960), čestné občianstvo mesta Nové Zámky (1981), štátne vyznamenanie Pribinov kríž 1. triedy (2004).